Govinda Namalu Lyrics

 

Govinda Namalu Lyrics:

 

శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా |
శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

భక్తవత్సలా గోవిందా |
భాగవతప్రియ గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా |

నిత్యనిర్మలా గోవిందా |
నీలమేఘశ్యామ గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా |

పురాణపురుషా గోవిందా |
పుండరీకాక్ష గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా |

నందనందనా గోవిందా |
నవనీతచోర గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా |

పశుపాలక శ్రీ గోవిందా |
పాపవిమోచన గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా |

దుష్టసంహార గోవిందా |
దురితనివారణ గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా |

శిష్టపరిపాలక గోవిందా |
కష్టనివారణ గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

వజ్రమకుటధర గోవిందా |
వరాహమూర్తి గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

గోపీ లోల గోవిందా |
గోవర్ధనోద్ధార గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

దశరథనందన గోవిందా |
దశముఖమర్దన గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

పక్షివాహన గోవిందా |
పాండవప్రియ గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

మధుసూదన హరి గోవిందా |
మహిమ స్వరూప గోవింద ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

వేణుగానప్రియ గోవిందా |
వేంకటరమణా గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

సీతానాయక గోవిందా |
శ్రితపరిపాలక గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

అనాథరక్షక గోవిందా |
ఆపద్బాంధవ గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

శరణాగతవత్సల గోవిందా |
కరుణాసాగర గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

కమలదళాక్ష గోవిందా |
కామితఫలదా గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

పాపవినాశక గోవిందా |
పాహి మురారే గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

శ్రీముద్రాంకిత గోవిందా |
శ్రీవత్సాంకిత గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

ధరణీనాయక గోవిందా |
దినకరతేజా గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా |

పద్మావతిప్రియ గోవిందా |
ప్రసన్నమూర్తీ గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

అభయ మూర్తి గోవింద |
ఆశ్రీత వరద గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

శంఖచక్రధర గోవిందా |
శార్ఙ్గగదాధర గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

విరజాతీర్థస్థ గోవిందా |
విరోధిమర్దన గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

సాలగ్రామధర గోవిందా |
సహస్రనామా గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

లక్ష్మీవల్లభ గోవిందా |
లక్ష్మణాగ్రజ గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

కస్తూరితిలక గోవిందా |
కాంచనాంబర గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

వానరసేవిత గోవిందా |
వారధిబంధన గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

అన్నదాన ప్రియ గోవిందా |
అన్నమయ్య వినుత గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

ఆశ్రీత రక్షా గోవింద |
అనంత వినుత గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

ధర్మసంస్థాపక గోవిందా |
ధనలక్ష్మి ప్రియ గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

ఏక స్వరూపా గోవింద |
లోక రక్షకా గోవింద ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

వెంగమాంబనుత గోవిందా
వేదాచలస్థిత గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

రామకృష్ణా హరి గోవిందా |
రఘుకులనందన గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

వజ్రకవచధర గోవిందా |
వసుదేవ తనయ గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

బిల్వపత్రార్చిత గోవిందా |
భిక్షుకసంస్తుత గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

బ్రహ్మాండరూపా గోవిందా |
భక్తరక్షక గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

నిత్యకళ్యాణ గోవిందా |
నీరజనాభ గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

హథీరామప్రియ గోవిందా |
హరిసర్వోత్తమ గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

జనార్దనమూర్తి గోవిందా |
జగత్సాక్షిరూప గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

అభిషేకప్రియ గోవిందా |
ఆపన్నివారణ గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

రత్నకిరీటా గోవిందా |
రామానుజనుత గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

స్వయంప్రకాశా గోవిందా |
సర్వకారణ గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

నిత్యశుభప్రద గోవిందా |
నిఖిలలోకేశ గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

ఆనందరూపా గోవిందా |
ఆద్యంతరహితా గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

ఇహపరదాయక గోవిందా |
ఇభరాజరక్షక గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

గరుడాద్రి వాసా గోవింద |
నీలాద్రి నిలయా గోవింద ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

అంజనీద్రీస గోవింద |
వృషభాద్రి వాసా గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

తిరుమలవాసా గోవిందా |
తులసీమాల గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

శేషాద్రినిలయా గోవిందా |
శ్రేయోదాయక గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

పరమదయాళో గోవిందా |
పద్మనాభహరి గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

గరుడవాహన గోవిందా |
గజరాజరక్షక గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

సప్తగిరీశా గోవిందా |
ఏకస్వరూపా గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

ప్రత్యక్షదేవా గోవిందా |
పరమదయాకర గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

వడ్డికాసులవాడ గోవిందా |
వసుదేవతనయా గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

స్త్రీపుంరూపా గోవిందా |
శివకేశవమూర్తి గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

శేషసాయినే గోవిందా |
శేషాద్రినిలయా గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

అన్నదాన ప్రియ గోవిందా |
ఆశ్రితరక్షా గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

వరాహ నరసింహ గోవిందా |
వామన భృగురామ గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

బలరామానుజ గోవిందా |
బౌద్ధకల్కిధర గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||

దరిద్రజనపోషక గోవిందా |
ధర్మసంస్థాపక గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా |

వజ్రమకుటధర గోవిందా |
వైజయంతిమాల గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా |

శ్రీనివాస శ్రీ గోవిందా |
శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా ||
గోవిందా హరి గోవిందా |
గోకులనందన గోవిందా ||