Vishnu Sahasranamam Lyrics – Tamil 

 

Vishnu Sahasranamam Lyrics in Tamil:

 
 
ஸீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ரம்
 
ஹரி:ஓம்
ஸுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் ஸஸிவர்ணம் சதுர்புஜம் I
*ப்ரஸந்நவவதநம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்நோபஸாந்தயே II 1
 
யஸ்ய த்விரத வக்த்ராத்யா :பாரிஷத்யா :பரஸ்ஸதம் I
விக்நம் நிக்நந்தி ஸததம் விஷ்வக்ஸேநம் தமாஸ்ரயே II 2
 
வியாஸம் வஸிஷ்ட நப்தாரம் ஸக்தே : பௌத்ர மகல்மஷம் I
பராஸராத்மஜம் வந்தே ஸுகதாதம் தபோநிதிம் II 3
 
வ்யாஸாய விஷ்ணுரூபாய வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே I
நமோ வைப்ரஹ்மநிதயே வாஸிஷ்டாய நமோ நம: II 4
 
அவிகாராய ஸுததாய **நித்யாய **பரமாத்மநே I
ஸதைகரூப ரூபாய வி்ஷ்ணவே ஸர்வ ஜிஷ்ணவே II 5
 
யஸ்ய ஸ்மரண மாத்ரேண ஜந்ம ஸம்ஸார பந்தநாத் I
விமுச்யதே நமஸ் தஸ்மை விஷ்ணவே ப்ரப விஷ்ணவே II 6
 
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ப்ரப விஷ்ணவே II
ஸீ வைஸம்பாயந உவாச –
ஸ்ருத்வா தர்மா நஸேஷேண பாவநாநி ச ஸர்வஷ :
யுதிஷ்டிரஸ் ஸாந்தநவம் புநரேவாப்யபாஷத II 1
 
யுதிஷ்டிர உவாச –
கிமேகம் தைவதம் லோகே கிம் வாப்யேகம் பராயணம் I
ஸ்துவந்த:கம் கமர்சந்த:ப்ராப்நுயுர் மாநவாஸ் ஸுபம் II 2
 
கோ தர்மஸ் ஸர்வ தர்மாணாம் பவத: பரமோமத: I
கிம் ஜபந் முச்யதே ஜந்துர் ஜந்ம ஸம்ஸார ப்தநாத் II 3
ஸீ பீஷ்ம உவாச –
ஜகத் ப்ரபும் தேவதேவம் அநந்தம் புருஷோத்தமம் I
ஸ்துவந் நாம ஸஹஸ்ரேண புரஷ ஸ் ஸததோத்தித :II 4
 
தமேவ சார்சயந்நித்யம் பக்த்யா புருஷ மவ்யயம் I
த்யாயந் ஸ்துவந் நமஸ்யம்ஸ்ச யஜமாநஸ் தமேவ சII 5
 
அநாதி நிதநம் விஷ்ணும் ஸர்வலோக மஹேஸ்வரம் I
லோகத்யகஷம் ஸ்துவந் நிதயம் ஸர்வது:காதிகோ பவேத் II 6
 
ப்ரஹ்மண்யம் ஸர்ம தர்மஜ்ஞம் லோகாநாம் கீர்த்தி வர்த்தநம் I
லோகநாதம் மஹத்பூதம் ஸர்வபூத பவோத்பவம் II 7
 
ஏஷ மே ஸர்வ தர்மாணாம் தர்மோsதிகதமோ மத: I
யத்பக்த்யா புண்டரீகாகஷம் ஸ்தவை ரர்சேந் நரஸ்ஸதா II 8
 
பரமம் யோ மஹத்தேஜ:பரமம் யோ மஹத்தப: I
பரமம் யோ மஹத் ப்ரஹ்ம பரமம் ய:*பராயணம் II 9
 
பவித்ராணாம் பவித்ரம் யோ மங்களாநாம் ச மங்களம் I
தைவதம் தேவதாநாஞ்ச பூதாநாம் யோsவ்யய:பிதா II 10
 
யதஸ் ஸர்வாணி பூதாநி பவந்த்யாதி யகாகமே I
யஸ்மிம்ஸ்ச ப்ரளயம் யாந்தி புநரேவ யுககஷயே II 11
 
தஸ்ய லோக ப்ரதாநஸ்ய ஜகந்நாதஸ்ய பூபதே I
விஷ்ணோர் நாம ஸஹஸ்ரம் மே ஸ்ருணு பாப பயாபஹம் II 12
 
யாநி நாமாநி கௌணாநி விக்யாதாநி மஹாத்மந : !
ருஷிபி பரிகீதாநி தாநி வகஷ்யாமி பூதயே !! 13
 
ருஷிர் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரஸ்ய வேத வ்யாஸோ மஹாமுநி : !
ச்சந்தோனுஷ்டுப் ததாதேவோ பகவாந் தேவகீ ஸுத: !! 14
 
அம்ருதாம்ஸூத்பவோ பீஜம் ஸக்திர் தேவகநந்தந : !
த்ரிஸாமா ஹ்ருதயம் தஸ்ய ஸாந்த்யர்த்தே விநியுஜ்யதே !! 15
 
விஷ்ணும் ஜிஷ்ணும் மஹாவிஷ்ணும் ப்ரபவிஷ்ணும் மஹேஸ்ரம் !
அநேக ரூப தைத்யாந்தம் நமாமி புருஷோத்தமம் !! 16
 
அஸ்ய ஸீ விஷணோர் திவ்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோதர மஹா மந்த்ரஸ்ய !
ஸீ வேத வ்யாஸோ பகவாந் ருஷி: !
அநுஷ்டுப் ச்ச்ந்த:!
ஸீ மஹா விஷ்ணு: பரமாத்மா ஸீமந் நாராயணோ தேவதா !
அம்ருதாம்ஸுத்பவோ பாநுருதி பீஜம் !
தேவகீ நந்தநஸ் ஸ்ரஷ்டேதி ஸக்தி :!
உத்பவ: ஷோபணோ தேவ இதி பரமோ மந்த்ர: !
ஸங்க்க ப்ருந் நந்தகி சக்ரீதி கீலகம் !
ஸார்ங்க தந்வா கதாதர இத்யஸ்த்ரம் !
ரதாங்கபாணி ரகோஷப்ய இதி நேத்ரம் !
ஸாமகஸ் ஸாமேதி கவசம் !
 
ஆநந்தம் பரப்ரஹ்மேதி யோநி: !
ருதுஸ் ஸுதர்ஸந:கால இதி திக்பந்த:!
ஸீ விஸ்வ ரூப இதி த்யாநம் !
ஸீ மஹா விஷ்ணு ப்ரீயர்த்தே ஸீ ஸஹஸ்ரநாம பாராயணே விநியோக: !